Menu

LMHT: Hư cấu pha dùng 'Q' giết người cách xa gần nửa bản đồ của Master Yi